BENELUX REGISTRATIE vanaf 545,- / EUROPESE MERKREGISTRATIE vanaf 1275,- (Klik Hier)


HOMEMERKENBUREAU JMTCALGEMENE VOORWAARDEN

OFFERTE MERKREGISTRATIE  VERNIEUWING MERKREGISTRATIE 
MERKREGISTRATIE BUITENLAND  UPGRADE BENELUX MERKREGISTRATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERLENING VAN ADVIES EN TUSSENKOMST

Artikel 1
JMTC Merkenbureau (hierna JMTC te noemen) is bevoegd om - indien zij dit wenst dan wel noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht - bij de uitvoering van de opdracht andere deskundigen in te schakelen waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.

Artikel 2
JMTC zal zich inspannen de werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten, met inachtneming van de in haar beroepsuitoefening gebruikelijke ereregels. JMTC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit of samenhangt met de onjuistheid van de door opdrachtgever aan JMTC verstrekte gegevens. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) is een tekortkoming, die JMTC aanleiding kan geven de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van JMTC een adviserend karakter hebben. De aansprakelijkheid voor gevolgschade waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van het aanpassen van drukwerk, internet sites, reputatieschade, kosten van depot, is uitgesloten. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JMTC of die van haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 3
Ingeval van overmacht is JMTC gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. JMTC is in geval van overmacht nimmer aansprakelijk voor schade. Onder overmacht wordt te dezen ondermeer verstaan: ziekte bij JMTC en het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door opdrachtgever.

Artikel 4
Op alle tussen JMTC en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde rechter te Utrecht is gerechtigd van alle geschillen tussen JMTC en opdrachtgever kennis te nemen.

Op grond van de aard van de werkzaamheden van JMTC en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen, is de aansprakelijkheid van JMTC voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met één -of meerdere - toerekenbare tekortkoming(en) van JMTC of die op enigerlei andere rechtsgrond kan worden gebaseerd, beperkt tot het door de verzekeraar te dier zaken uitgekeerde bedrag. In het geval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering mocht overgaan, aanvaardt JMTC geen aansprakelijkheid

JMTC is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden, welke in de uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
Lid van de Benelux Vereniging Merken- en Modellenrecht

Lid van de International Trademark Association

Merkregistratie BuitenlandMerkbescherming EuropaEuropese Unie MerkregistratieMerkbescherming BeneluxMerkregistratie BeneluxMerkregistratie Verenigde StatenMerkregistratie CanadaMerkregistratie USAMerkbescherming USAMerkregistratie NederlandMerkregistratie BelgieMerkregistratie DuitslandMerkregistratie FrankrijkMerkregistratie EngelandMerkregistratie Europa of BeneluxMerkbeschermingInformatie MerkregistratieMerkregistratie BuitenlandMerkregistratie EuropaMerkregistratie U.S.A. & CanadaMerkregistratie Zuid-AmerikaMerkregistratie Australasia, AfrikaUw Merk Deponeren in EuropaMerk VastleggenMerk RegistrerenMerk BeschermenMerknaam DeponerenMerknaam VastleggenMerknaam RegistrerenMerknaam BeschermenNaam DeponerenNaam VastleggenNaam BeschermenNaam RegistrerenLogo DeponerenLogo VastleggenLogo RegistrerenLogo BeschermenInternationale MerkregistratieVernieuwing MerkregistratieMerkregistratie DuitslandMerkregistratie FrankrijkMerkregistratie SpanjeMerkregistratie ItalieEuropese MerkregistratieMerkregistratie UK / EngelandMerkregistratie NoorwegenMerkregistratie Verenigde StatenMerkregistratie CanadaMerkregistratie USAMerkregistratie Noord AmerikaMerkregistratie AustralieMerkregistratie Nieuw-ZeelandMerkregistratie ChinaMerkregistratie JapanMerkregistratie Nederland